Czym kierować się podczas ustalania cen miodów?

Polityka cenowa często jest źle prowadzona. Ustalane ceny odwzorowuj± charakter pasiek, ilość uli, efektywność wykorzystania i plany rozwoju pasieki. Jeśli nie mamy środków na inwestowanie w pasiekę, możemy skupić się na podnoszeniu cen lub dopasowaniu całej polityki do aktualnej sytuacji.  Takie działanie wyklucza dodatkowe koszty, które pojawiaj± się przy inwestowaniu. Przygotowany wykres pokazuje odczucia profesjonalnych pszczelarzy odnośnie cen miodów. Widać, że większość nie jest z nich zadowolona. Dlaczego zatem ceny nie s± podnoszone? Można to zrobić stopniowo, aby klienci nie zauważyli nagłego skoku w cenie – być może jest to ryzyko które warto ponieść?

Co wpływa na poziom cen?

Na cenę jednostkow± składaj± się koszty jednostkowe, zysk jednostkowy i podatki. Podatek dochodowy nie jest naliczany, jedynie przy zatrudnieniu w innym miejscu musimy wzi±ć go pod uwagę, ale pomimo tego nie stanowi on istotnej kwoty do naliczenia. Inn± kwesti± s± podatki pośrednie od sprzętu pszczelarskiego, które podnosz± koszty jednostkowe. Drug± ważn± grup± s± koszty zwi±zane z ogólnie pojęt± logistyk±, amortyzacj± czy sprzedaż± bezpośredni±. Dodatkowo s± to koszty zakupu sprzętu i pracowników, jeśli zatrudniamy takowych w naszej pasiece. Określenie kosztu własnej pracy jest trudnym, niepotrzebnym zajęciem – jest to w końcu zysk jaki generuje cała pasieka. Ustalenie zysków jest najtrudniejszy, trzeba by wstrzymać się ze sprzedaż± każdego słoiku miodu do zakończenia sezonu i wtedy przeliczyć wszystkie koszty. Na poziom cen wpływaj± również klienci, struktura rynku, kontrahenci oraz jakość naszych i konkurencyjnych produktów.

Konkurencja

Jedn± z metod radzenia sobie z konkurencj± jest obniżanie cen – nie jest to jednak dobre, ponieważ powinniśmy traktować pszczelarzy jako współpracowników a nie konkurencję. Konkurować powinniśmy z miodami sprowadzanymi z zagranicy. Ceny konkurencji możemy odnieść do swoich, zobaczymy po nich ile może kosztować wytworzenie słoika miodu. Często okazuje się, że nawet najdroższe miody w Polsce s± jednak tańsze od zagranicznych. Wykres drugi pokazuje że cena miodu w Polsce jest niższa, jednak po sezonie spodziewamy się ponownych wzrostu cen w 2014 roku, które nie będzie się zatrzymywał. Porównanie cen z bardziej doświadczonymi pszczelarzami jest przydatne zwłaszcza dla młodych pszczelarzy, u których w pocz±tkowej fazie koszty inwestycyjne s± wysokie – ustali to koszty satysfakcjonuj±ce obie strony.  Oczywiście po pewnym czasie można skorygować cenę, jeśli okaże się, że jest ona zbyt niska lub zbyt wysoka i sprzedaż nie przynosi nam oczekiwanych zysków.

Jednostkowe koszty

Koszt jednostkowy wytworzenia może być źródłem kompleksowej informacji – jednak w przypadku pasiek o krótkim stażu jest trudny do obliczenia. Minimalnym okresem, który jest potrzebny do uzyskania szczegółowych informacji jest rok.  Przysparza to wiele trudności, ponieważ trzeba zestawić poniesione koszty i straty nadzwyczajne z przychodami oraz zyskami nadzwyczajnymi. Później do poziomu kosztu stałego należy doliczyć zysk jednostkowy, który będzie wynagrodzeniem dla pszczelarza.

Cena = jakość

Cena produktu jest często utożsamiana z jakości±, jest to często błędne ale pokutuj±ce założenie. Gdy pszczelarz ma wyj±tkowo dużo miodu w jednym sezonie,  nie bardzo wie co zrobić, aby zwiększyć sprzedaż i jednocześnie nie obniżać każdej ceny jednostkowej. Można zastanowić się nad wprowadzeniem szczególnych promocji – ale dopiero przy zakupie kilku słoików miodu. Jakość produktu pozostaje bez zmian, ale cena jest już niższa – pozwoli to unikn±ć strat.
Inn± ciekaw± strategi±, kiedy miodu jest tym razem zbyt mało, jest podniesienie ceny i dostosowanie produktu do osób o wyższym statusie materialnym, dla których nie gra ona roli. Tacy klienci pragn± często wyższej jakości, dlatego trzeba zadbać o szereg spraw towarzysz±cych sprzedaży – np. etykiety, słoiki. Wszystko zależy od tego czy mamy klientów, którzy za to zapłac±.

Podsumowanie

Wielu pszczelarzy uważa, że cena miodów nie jest miarodajna do ich pracy - natomiast miód staje się coraz bardziej popularnym i poż±danym produktem. Klienci z czasem staj± się bardziej świadomi, poszukuj±c miodów dobrej jakości, które zapewnić im mog± właśnie polskie pasieki. Nie powinniśmy się obawiać, że miód się nie sprzeda, ale pomyśleć dobrze nad strategi± cenow±, która umożliwi nam jak największe zyski.

Artykuł powstał przy współpracy z firm± Łysoń (www.lyson.com.pl), zajmuj±c± się produkcj± sprzętu pszczelarskiego.


Zobacz wszystkie artykuły!

BiznesCenter.com.pl - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | mapa serwisu